fbpx

Adventi játék – Facebook szabályzat

nov 29, 2019

Ur Eleonóra Batik Galéria – Adventi bejegyzés-sorozat játék általános feltételei és szabályzata

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT AZ ADVENTI JÁTÉK MEGHIRDETETT FELADATAIBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ. A FELHÍVÁSOKBAN VALÓ RÉSZVÉTELLEL AZ ALÁBBI SZABÁLYZATOT AUTOMATIKUSAN ELFOGADOD!

1. A Sorozat szervezője

Az Ur Eleonóra Batik Galéria Adventi játék elnevezésű BEJEGYZÉS SOROZAT (a továbbiakban: ”Sorozat”) szervezője: Ur Eleonóra Batik Galéria, NS Analysis Mérnöki és Szolgáltató Kft. (székhely: 2000 Szentendre, Deli Antal utca 17. cégjegyzékszám: 13 09 130724) (a továbbiakban: ”Szervező”).

2. Részvételi feltételek

2.1 A Sorozatban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal, továbbá saját Facebook profillal (”Facebook profil”) rendelkező, 14. életévét betöltött magyar állampolgár, a 2.3 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (”Játékos” vagy ”Résztvevő”) vehet részt, aki a Sorozat 3. pontban írt időtartama alatt

(a) a Rajongói oldal felületén 2019. december 01-től 2019. december 28-ig az Adventi játék bejegyzéssorozat rajongói oldalon posztolt kérdésére/feladatára válaszol: (”Poszt”), és
(b) elfogadja a jelen szabályzatban (”Szabályzat”), valamint a Facebook által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul a Rajongói oldalhoz csatlakozással a Szervező rendelkezésére bocsátott – a Facebook regisztráció során megadott – személyes adatainak (teljes név, Facebook ID) Sorozattal összefüggő, a 7. pontban írtak szerinti kezeléséhez
(a továbbiakban együtt: ”Pályázat”).

2.2. A beküldött Pályázat utólag szerkeszthető, módosítható, de ez befolyásolhatja a Sorozatban való részvételt. Egy Játékos posztonként csak egy Pályázat beküldésére jogosult.

2.3. A Sorozatból ki vannak zárva a Szervező dolgozói és ezen Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói, valamint a Sorozat lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

2.4. A Játékosok a Rajongói oldalhoz csatlakozás során rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, Facebook profil törlése stb.) Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

2.5. Azok a Pályázatok, amelyek az Adventi játék bejegyzés sorozat általános feltételei és szabályzata által leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Sorozat aktuális feladatából automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

2.6. A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Sorozat adott feladatából.

2.7. A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját Facebook profilon keresztül küldenek be a Sorozatba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook profilt vesz igénybe, a Sorozattal kapcsolatos, e-mail postafiók, Facebook profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

2.8. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Sorozat technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.9. A Pályázatokat az Adventi játék bejegyzés sorozat általános feltételei és szabályzata feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a szabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Sorozat adott feladatából kizárhatja.

2.10. A Sorozatból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Sorozat szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált e-mail címekkel, Facebook profilokkal vagy nem létező személyeket tartalmazó Facebook profillal vesznek részt a sorozatban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal, vagy nem valós Facebook profillal vesznek részt a Sorozatban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Sorozattal összefüggésben a Szervezőnek okoztak.

3. A Sorozat időtartama

A Bejegyzés sorozat 2019. december 01. napjától 2017. december 28. napjáig tart.

4. A Sorozat menete: Nyertes Pályázatok, Nyeremények

4.1 A játékosoknak az Ur Eleonóra Batik Galéria Facebook-oldalon üzenőfali bejegyzés formájában megfogalmazott Adventi játék bejegyzés sorozat adott feladatát kell végrehajtaniuk. A feltett kérdésre az adott poszton kommentben helyesen válaszolók vehetnek részt a 4.2 pontban írt sorsoláson. Egy Játékos csak 1 db hozzászólással vehet részt minden egyes sorsoláson.

4.2. Szervező az érvényes Pályázatot benyújtó Játékosok között összesen 3 db nyertest sorsol ki a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással (facebooknyertes.com) a Bejegyzés sorozat adott feladványában meghatározott határidőtől számított 5 órán belül. Szervező a sorsoláson alkalmanként 2 db tartaléknyertes pályázatot sorsol ki. A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a Nyereményre az 5. részben írtak szerint, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes Pályázat bármely okból érvénytelen vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Sorozatból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül.

4.3. Nyeremény: az Adventi játék Bejegyzés sorozat adott bejegyzésében meghatározott nyeremény, melyet az Ur Eleonóra Batik Galéria ajánlott fel. A nyeremények kézbesítésének határideje: sorsolást követő 10 napon belül.

A Nyeremény módosításának a jogát a Szervező fenntartja magának.

4.4. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.

5. Nyertesek értesítése, Nyeremény átadása

5.1 A Szervező a Sorozat eredményét a 4.2 pontban írt sorsolást követően haladéktalanul a Rajongói oldalon posztban közzéteszi (”Értesítés”). A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatot beküldő Játékosok neve jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Sorozatra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul. A nyertes Játékosok kötelesek az Értesítést haladéktalanul, legkésőbb három naptári napon belül visszaigazolni a Rajongói oldalnak küldött Facebook privát üzenetben. Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező jogosult tartaléknyertest kijelölni, és részére a Nyereményt átadni.

5.2. A Szervező kizárja a Sorozatból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni, vagy átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek, így különösen nem töltötte még be a 14. életévét. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

6. Adózás, költségek

A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

7. Adatvédelem, Személyhez fűződő jogok

7.1 A jelen Adventi játék bejegyzés sorozat általános feltételei és szabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Sorozatban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

7.1.1 Szervező, mint adatkezelő, és adatfeldolgozó a rendelkezésre bocsátott személyes adataikat kizárólag a Sorozattal összefüggésben, annak időtartama alatt a jelen 7. pontban írtak szerint kezelje;
7.1.2 nyertesség esetén nevüket és Facebook profilképüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Sorozattal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;
7.1.3 A Játékos írásos véleményét a nyereményként kiküldött termékekről a Szervező a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett; és részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Szabályzat minden rendelkezését.

7.2. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.

A megadott személyes adatok kezelője: Ur Eleonóra Batik Galéria

7.3. Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Sorozat időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Sorozatban való minden jogosultságát elveszti, és a Sorozatból kizárásra kerül.

8. Vegyes rendelkezések

8.1 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény(ek) átadásának elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

8.2. A Szervező a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét nem veszi át, vagy a nyeremény átadás helyszínére az egyeztetett időpontban nem megy el, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

8.3. A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

8.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, Facebook profilok létrehozását, illetve a sorozat szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a sorozatból.

8.5. Ha a játékos a Pályázat beküldése (komment írás) közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

8.6. Szervező kizárja a felelősségét a weboldal/Rajongói oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

8.7. A Sorozat semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebook-hoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik.

8.8. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Sorozat feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Sorozat megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Sorozat egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

Budapest, 2019. november 30.

Ur Eleonóra Batik Galéria (Szervező)

Ezt a Bejegyzés sorozatot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.
This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook.

Eseményajánló

Indonéz batik workshop

Indonéz batik workshop

Gyere és tölts el Velem egy gyógyító és bensőséges napot! Merülj el az alkotás örömében és teremts a szeretet erejével! A batik egy nagyon különleges, Indonéz eredetű textilfestési technika. Egy kedves résztvevő visszajelzése: “Csodálatos élmény belefeledkezni...