fbpx

Adventi játék – Facebook szabályzat

nov 29, 2019

Ur Eleonóra Batik Galéria – Adventi bejegyzés-sorozat játék általános feltételei és szabályzata

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT AZ ADVENTI JÁTÉK MEGHIRDETETT FELADATAIBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ. A FELHÍVÁSOKBAN VALÓ RÉSZVÉTELLEL AZ ALÁBBI SZABÁLYZATOT AUTOMATIKUSAN ELFOGADOD!

1. A Sorozat szervezője

Az Ur Eleonóra Batik Galéria Adventi játék elnevezésű BEJEGYZÉS SOROZAT (a továbbiakban: ”Sorozat”) szervezője: Ur Eleonóra Batik Galéria, NS Analysis Mérnöki és Szolgáltató Kft. (székhely: 2000 Szentendre, Deli Antal utca 17. cégjegyzékszám: 13 09 130724) (a továbbiakban: ”Szervező”).

2. Részvételi feltételek

2.1 A Sorozatban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal, továbbá saját Facebook profillal (”Facebook profil”) rendelkező, 14. életévét betöltött magyar állampolgár, a 2.3 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (”Játékos” vagy ”Résztvevő”) vehet részt, aki a Sorozat 3. pontban írt időtartama alatt

(a) a Rajongói oldal felületén 2019. december 01-től 2019. december 28-ig az Adventi játék bejegyzéssorozat rajongói oldalon posztolt kérdésére/feladatára válaszol: (”Poszt”), és
(b) elfogadja a jelen szabályzatban (”Szabályzat”), valamint a Facebook által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul a Rajongói oldalhoz csatlakozással a Szervező rendelkezésére bocsátott – a Facebook regisztráció során megadott – személyes adatainak (teljes név, Facebook ID) Sorozattal összefüggő, a 7. pontban írtak szerinti kezeléséhez
(a továbbiakban együtt: ”Pályázat”).

2.2. A beküldött Pályázat utólag szerkeszthető, módosítható, de ez befolyásolhatja a Sorozatban való részvételt. Egy Játékos posztonként csak egy Pályázat beküldésére jogosult.

2.3. A Sorozatból ki vannak zárva a Szervező dolgozói és ezen Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói, valamint a Sorozat lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

2.4. A Játékosok a Rajongói oldalhoz csatlakozás során rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, Facebook profil törlése stb.) Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

2.5. Azok a Pályázatok, amelyek az Adventi játék bejegyzés sorozat általános feltételei és szabályzata által leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Sorozat aktuális feladatából automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

2.6. A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Sorozat adott feladatából.

2.7. A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját Facebook profilon keresztül küldenek be a Sorozatba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook profilt vesz igénybe, a Sorozattal kapcsolatos, e-mail postafiók, Facebook profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

2.8. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Sorozat technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.9. A Pályázatokat az Adventi játék bejegyzés sorozat általános feltételei és szabályzata feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a szabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Sorozat adott feladatából kizárhatja.

2.10. A Sorozatból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Sorozat szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált e-mail címekkel, Facebook profilokkal vagy nem létező személyeket tartalmazó Facebook profillal vesznek részt a sorozatban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal, vagy nem valós Facebook profillal vesznek részt a Sorozatban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Sorozattal összefüggésben a Szervezőnek okoztak.

3. A Sorozat időtartama

A Bejegyzés sorozat 2019. december 01. napjától 2017. december 28. napjáig tart.

4. A Sorozat menete: Nyertes Pályázatok, Nyeremények

4.1 A játékosoknak az Ur Eleonóra Batik Galéria Facebook-oldalon üzenőfali bejegyzés formájában megfogalmazott Adventi játék bejegyzés sorozat adott feladatát kell végrehajtaniuk. A feltett kérdésre az adott poszton kommentben helyesen válaszolók vehetnek részt a 4.2 pontban írt sorsoláson. Egy Játékos csak 1 db hozzászólással vehet részt minden egyes sorsoláson.

4.2. Szervező az érvényes Pályázatot benyújtó Játékosok között összesen 3 db nyertest sorsol ki a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással (facebooknyertes.com) a Bejegyzés sorozat adott feladványában meghatározott határidőtől számított 5 órán belül. Szervező a sorsoláson alkalmanként 2 db tartaléknyertes pályázatot sorsol ki. A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a Nyereményre az 5. részben írtak szerint, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes Pályázat bármely okból érvénytelen vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Sorozatból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül.

4.3. Nyeremény: az Adventi játék Bejegyzés sorozat adott bejegyzésében meghatározott nyeremény, melyet az Ur Eleonóra Batik Galéria ajánlott fel. A nyeremények kézbesítésének határideje: sorsolást követő 10 napon belül.

A Nyeremény módosításának a jogát a Szervező fenntartja magának.

4.4. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.

5. Nyertesek értesítése, Nyeremény átadása

5.1 A Szervező a Sorozat eredményét a 4.2 pontban írt sorsolást követően haladéktalanul a Rajongói oldalon posztban közzéteszi (”Értesítés”). A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatot beküldő Játékosok neve jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Sorozatra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul. A nyertes Játékosok kötelesek az Értesítést haladéktalanul, legkésőbb három naptári napon belül visszaigazolni a Rajongói oldalnak küldött Facebook privát üzenetben. Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező jogosult tartaléknyertest kijelölni, és részére a Nyereményt átadni.

5.2. A Szervező kizárja a Sorozatból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni, vagy átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek, így különösen nem töltötte még be a 14. életévét. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

6. Adózás, költségek

A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

7. Adatvédelem, Személyhez fűződő jogok

7.1 A jelen Adventi játék bejegyzés sorozat általános feltételei és szabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Sorozatban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

7.1.1 Szervező, mint adatkezelő, és adatfeldolgozó a rendelkezésre bocsátott személyes adataikat kizárólag a Sorozattal összefüggésben, annak időtartama alatt a jelen 7. pontban írtak szerint kezelje;
7.1.2 nyertesség esetén nevüket és Facebook profilképüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Sorozattal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;
7.1.3 A Játékos írásos véleményét a nyereményként kiküldött termékekről a Szervező a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett; és részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Szabályzat minden rendelkezését.

7.2. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.

A megadott személyes adatok kezelője: Ur Eleonóra Batik Galéria

7.3. Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Sorozat időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Sorozatban való minden jogosultságát elveszti, és a Sorozatból kizárásra kerül.

8. Vegyes rendelkezések

8.1 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény(ek) átadásának elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

8.2. A Szervező a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét nem veszi át, vagy a nyeremény átadás helyszínére az egyeztetett időpontban nem megy el, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

8.3. A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

8.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, Facebook profilok létrehozását, illetve a sorozat szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a sorozatból.

8.5. Ha a játékos a Pályázat beküldése (komment írás) közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

8.6. Szervező kizárja a felelősségét a weboldal/Rajongói oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

8.7. A Sorozat semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebook-hoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik.

8.8. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Sorozat feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Sorozat megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Sorozat egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

Budapest, 2019. november 30.

Ur Eleonóra Batik Galéria (Szervező)

Ezt a Bejegyzés sorozatot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.
This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook.

Eseményajánló

Nincs találat

A keresett oldal nem található. Próbálja meg finomítani a keresést vagy használja a fenti navigációt, hogy megtalálja a bejegyzést.